НовиниИнформация по писмо от АГКК
НовиниИнформация по писмо от АГКК

Информация по писмо от АГКК 31 октомври 2014, 20:01


Със заповед № РД -16-30/30.092014г. и заповед № РД -16-31/30.092014г обнародвани в Д.В. брой 85 /14.10.2014г.на изпълнителния директор на началника Агенцията по геодезия, картография и кадастър, е обявено създаването на на Кадастрална карта и Кадастрални регистри на недвижимите имоти за територията на с. Ново село и гр. Брегово област Видин, възложени и финансирани от АГКК.
В изпълнение на договора на територията на с. Ново село и гр.Брегово започват и ще се извършват геодезически заснемания на имотите и сградите, анкетиране и събиране на данни за собственост.На основание чл.41, ал.5 от Наредба 3 към Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ собственикът е длъжен при представяне на карта за легитимация от страна на специалистите от дружеството:
1. Да осигури свободен достъп до имота за извършване на измерванията.
2. Да представи на фирмата изпълнител:
• Акт, удостоверяващ правата му върху имота
• Данни за адреса на недвижимия имот
• Данни за собствениците и носителите на други вещни права.

Имате възможност да предоставите горните при анкетирането на място, в обектовите офиси на изпълнителите в сгадите на община Ново село (ДЗЗД „КадастърМонт”) и община Брегово („Геохайд” ООД) или в СГКК гр.Видин ул. Цар Симеон Велики №71.

Ако не представите необходимите документи, Вашият имот ще бъде отразен съгласно наличните данни в досега действащите регистри към кадастралните планове.
Тази информация не винаги е пълна и актуална.
Ако сте пропуснали предоставите своите документи за собственост имате следните възможности да го направите:
• В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник” на приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти собствениците могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Видин /чл.46, ал.1 от ЗКИР/
• В 30-дневен срок от обнародването на заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастрален регистър в „Държавен вестник”, тя подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождение на имота /чл.49, ал.2 от ЗКИР/
• След влизане в сила на кадастралната карта и кадастрален регистър, съдържащите се в тях несъответствия в данните за имоти, сгради и самостоятелни обекти, могат да се отстранят по реда за отстраняването на непълноти и грешки /чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР/
В тези случаи разходите за отстраняване на непълноти и грешки в кадастъра, допуснати в резултат на неизпълнението на задължения по чл.38, ал.1, т.1,2 и 3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица /собствениците/ съгласно чл.40 от ЗКИР.


Телефонните номера и електронен адрес на който гражданите могат да да получават информация относно фирмата и лицата които са делегирани с права да извършват анкети и полеви геодезически дейности за създаване на КК и КР за тероторията на гр.Брегово са: тел. 02 9559 543, факс 02 9559 372, email: [email protected]
Лицата специалисти на фирмата които извършват анкетиране и геодезически дейности са:
 

1. Ръководител на обекта Радослав Димитров Павлов
2. Технически правоспособно лице Христо Сталинов Съев
3. Технически правоспособно лице Илко Георгиев Георгиев
4. Технически правоспособно лице Йордан Йорданов Младенов
5. Техничеко лице Борис Николов Димитров
6. Техничеко лице Благовест Йорданов Богданов
7. Техничеко лице Чавдар Иванов Иванов
8. Техничеко лице Радослав Захариев Митев
9. Техничеко лице Жоро Христов Георгиев
10. Техничеко лице Таня Mирчева Иванова
11. Техничеко лице Борослав Асенов Коцев
12. Техничеко лице Асен Илиев Петрунов
13. Техничеко лице Иван Спасов Станчев
14. Фигурант Йордан Игнатиев Кьосев
15. Фигурант Васко Христов Унгорянов
16. Фигурант Пламен Петров Илиев

 

 


Телефонните номера и електронен адрес на който гражданите могат да да получават информация относно фирмата и лицата които са делегирани с права да извършват анкети и полеви геодезически дейности за създаване на КК и КР за тероторията на с.Ново село са: тел. 02 9559 543, факс 02 9559 372, email: [email protected]
Лицата специалисти на фирмата които извършват анкетиране и геодезически дейности са:

 

   
1. Ръководител на обекта Йорданка Лазарова Тодорова
2. Технически правоспособно лице Венцислав Любенов Янев
3. Технически правоспособно лице Наталия Иванова Караиванова
4. Техническо лице Лили Петрова Попова
5. Техническо лице Бисер Цветанов Иванов
6. Техническо лице Божидар Георгиев Александров
7. Техническо лице Георги Ивайлов Георгиев
8. Фигурант Серафим Кръстев Манджуков
9. Фигурант Иван Пенков Мирославов


 

Промоции
SOKKIA
Моторни шейни
SOKKIA
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Годишна профилактика
Iinstrumenti back